Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

Środa, 08 Grudzień 2010 16:48 Wpisany przez Andrzej Prokopiuk

REGULAMIN

V Szkolnego  Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego

„Ja i moje środowisko”


§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Konkurs  przyrodniczo - ekologiczny „Ja i moje środowisko” skierowany jest do uczniów
klas I-III Zespołu Szkół – Gimnazjum w Białej.
2.    Pomysłodawcami   konkursu są nauczyciele biologii i geografii  Zespołu Szkół w Białej.

§ 2. Cel konkursu

Celem konkursu jest :
-    propagowanie oraz popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych wśród    młodzieży gimnazjalnej.
-    kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego,
-    zwrócenie uwagi na aktualną problematykę ekologiczną i stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, Polski, Europy i świata.


§ 3. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny  obejmuje treści związane z historią ekologii na świecie , w Polsce oraz Unii Europejskiej. Ponadto zawarte  w nim będą zagadnienia ekologiczne zapisane w  podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii i geografii w gimnazjum oraz ścieżek edukacyjnych: ekologicznej i prozdrowotnej.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III  gimnazjum.
2.    Konkurs składa się z jednego etapu, którym będzie pisemne rozwiązanie testu (26 pytań). 
3.    Finał szkolny odbędzie się w dniu 20 grudnia  2010 r. o godz. 1150 w sali Nr 10 lub 11.
4.    Uczniowie , którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się do p. B. Niewęgłowskiej lub  A. Prokopiuka  do dnia 17 grudnia 2010 r. w celu zapisania się na listę uczestników.

§ 5. Literatura

Podręczniki do nauki biologii i geografii w gimnazjum, słowniki: biologiczny,  geograficzny, ekologiczny, encyklopedie wiedzy biologicznej i geograficznej, ekologicznej . Wydawnictwa i czasopisma ekologiczne. Internet.

§ 6. Skład Komisji Konkursowej

1.    Prace uczniów oceniane będą przez Komisję Konkursową.
2.    W skład Komisji Konkursowej  wejdą:
-    dyrektor lub wicedyrektor ZS w Białej jako jej przewodniczący,
-    nauczyciele , pomysłodawcy konkursu .
3.    Z pracy Komisji sporządzony zostanie protokół.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku gdy zaistnieje konieczność wyłonienia zwycięzców Konkursu.

§ 7. Nagrody

1.     Organizatorzy Konkursu przewidują przyznanie  dyplomów dla 6 uczniów , którzy wykażą  się największą wiedzą ekologiczną .

Organizatorzy:

Bożena Niewęgłowska  i  Andrzej Prokopiuk

Drukuj